Chair of «Light and Food Industry»

Head of the Chair of "Light and Food Industry"

Master of degree

Special subject teacher

ZhambylbayAsselBolatqyzy

assel.bolatovna@list.ru

Special subject teacher

Chair of "Light and food industries"

Turganbay Zhadyra Amanbayovna

zhadyra.turganbay@mail.ru

Special subject teacher

Chair of "Light and food industries

Khamit Elvira Muratkhankyzy

elya_muratkhan@mail.ru

Special subject teacher

Chair of "Light and food industries

Meiram Nazerke Eralkhankyzy

nazerkemeiram@mail.ru

Special subject teacher

Chair of "Light and food industries

Absadyk Nazerke Dinmukhammedkyzy

nazerke.absadyk@mail.ru

Special subject teacher

Chair of "Light and food industries

Akhmetova Aliya Bakhytzhankyzy

aliya2208@bk.ru

Special subject teacher

Chair of "Light and food industries

Sabdenova Aigul Ogalbayovna

sabdenova0525@gmail.ru

Special subject teacher

Chair of "Light and food industries

Boranbai Auniet Zholdybayovna

boranbaytva19@mail.ru